Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Povečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Katalog IJZ

 http://www.psih-klinika.si/fileadmin/dokumenti/KatalogIJZ/Statut_sprememba_18042017.pdf (194 KB)KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA 

 

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

1. PODATKI O ORGANIZACIJI

2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH  SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH 

6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV 

7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

a) Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ-1):

b) Druge informatizirane zbirke podatkov 

8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV 

9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV 

a) Interni splošni akti UPK Ljubljana

b) Postopki imenovanj

c) Sprejeti sklepi organov in teles UPK Ljubljana

d) Informacije o delovanju zavoda 

e) Informacije o javnih naročilih 

f) Informacije o človeških virih 

g) Poslovna in finančno-računovodska dokumentacija

 

III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

IV. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Stroškovnik

Cenik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja

Način plačila stroškov

 

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

VI. DRUGE KORISTNE INFORMACIJE

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA:

Naziv: UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA

 

Sedež: Studenec 48, 1260 Ljubljana

Ustanovitelj:

Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Generalni direktor:

Prof. dr. Bojan Zalar

Strokovna direktorica:

Prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica

Telefon:

01/ 5872 100

Fax:

01/ 5284 618

E-pošta:

 info[@]psih-klinika.si

Identifikacijska št.: Transakcijski račun: Matična št.:

SI82546193
01100-6030277991
1191004000

ODGOVORNA URADNA OSEBA:

prof. dr. Bojan Zalar

DATUM ZADNJE SPREMEMBE:

Maj 2017

KATALOG JE DOSTOPEN NA SPLETNEM NASLOVU

http://www.psih-klinika.si/index.php?id=59

DRUGE OBLIKE KATALOGA:

Tiskana; 


 

Dostopna v tajništvu generalnega direktorja,
Upravna stavba - Studenec 48,
Ljubljana Polje od 8.00 do 14.00 ure

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

1. PODATKI O ORGANIZACIJI

a) Opis delovnega področja

 

UPK Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti. UPK Ljubljana zagotavlja tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin v okviru službe za prevencijo samomora ter zdravstveno vzgojo in svetovanje v okviru službe “Telefonski klic v duševni stiski” na primarni ravni po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

UPK Ljubljana opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti, kot dejavnosti skupnega pomena.

 

Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

 

- J 58.110 Izdajanje knjig

- J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike

- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost

- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična  zdravstvena dejavnost

- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

- P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in  tehnologije

- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj.

b) Seznam notranjih organizacijskih enot

 

UPK Ljubljana izvaja svoje strokovne funkcije in naloge znotraj naslednjih medicinskih sektorjev:

 

1. ZDRAVSTVENI SEKTOR

 

Zdravstveni sektor UPK Ljubljana sestavljajo naslednje strokovno organizacijske enote:

 

CENTER ZA KLINIČNO PSIHIATRIJO (CKP);

Studenec 48, 1260 Ljubljana

telefon: 01/5872 100;

telefaks 01/5284 618

KONTAKTNA OSEBA: Predstojnica: dr. Arijana TURČIN, dr. med.

 arijana.turcin[@]psih-klinika.si  

telefon: 01/5872 156 - Tajništvo CKP

telefaks: 01/5872 153

 

CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE (CMZ);

Grablovičeva ulica 44a, 1000 Ljubljana

telefon: 01/5874 900

telefaks 01/5402 158

KONTAKTNA OSEBA: V.d. predstojnika: izr. prof. dr Borut Škodlar, dr. med.

 borut.skodlar@psih-klinika.si

telefon: 01/5874 908

telefaks 01/5402 158

 

CENTER ZA IZVENBOLNIŠNIČNO PSIHIATRIJO (CIP);

Njegoševa 4, 1000 Ljubljana

telefon: 01/4750 670

telefaks 01/2302 899

KONTAKTNA OSEBA: Predstojnik: Damijan PERNE, dr. med.

 damijan.perne[@]psih-klinika.si

 

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG (CZOPD).

Grablovičeva ulica 48, 1000 Ljubljana

telefon: 01 5874 900

telefaks 01/5874 994

KONTAKTNA OSEBA: Predstojnik: dr. Andrej Kastelic, dr. med.

 andrej.kastelic[@]psih-klinika.si

 

2. SEKTOR ZDRAVSTVENE NEGE

KONTAKTNA OSEBA: dr. Jožica Peterka Novak, viš. med. ses., prof. soc. ped.

pomočnica generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo

 jozica.peterka[@]psih-klinika.si

telefon: 01/5872 151

telefaks: 01/5284 618

 

Sektor zdravstvene nege UPK Ljubljana sestavljajo:

 • zdravstvena nega v strokovnih organizacijskih enotah;
 • zdravstvena oskrba v strokovnih organizacijskih enotah; 

3. SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE

KONTAKTNA OSEBA: Prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica

 blanka.kores[@]psih-klinika.si

telefon: 01/5872 461

telefaks: 01/5284 618

 

4. SEKTOR ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST

KONTAKTNA OSEBA: prof. dr. Bojan Zalar                   

 bojan.zalar[@]psih-klinika.si

telefon: 01/5872 284

telefaks: 01/5284 618

 

V okviru zdravstvenega sektorja delujejo tudi naslednje strokovne službe:

- služba za klinično psihologijo

- služba za psihiatrično socialno delo

- služba za delovno terapijo in druge terapevtske tehnike

- služba za rehabilitacijo

- služba za preprečevanje samomora

- služba za razvoj in kakovost

- skupna medicinska služba.

 


SLUŽBA ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO
Vodja službe za klinično psihologijo: Ivna Bulić Vidnjevič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Studenec 48, 1260 Ljubljana, tel.: 01/5872-359


SLUŽBA ZA PSIHIATRIČNO SOCIALNO DELO
Vodja službe za psihiatrično socialno delo: Martina Lacijan, univ. dipl. soc. del.

Studenec 48, 1260 Ljubljana, tel.: 01/5872-226


SLUŽBA ZA DELOVNO TERAPIJO IN DRUGE TERAPEVTSKE TEHNIKE
Vodja Službe za delovno terapijo in druge terapevtske tehnike:
mag. Jožica Petek, višja del. ter., dipl. pedagoginja, psihoterapevtka, grupna analitičarka

Studenec 48, 1260 Ljubljana, tel: 01/5872-233

 

SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA
Vodja Službe za preprečevanje samomora:
Prof. dr. Onja Tekavčič Grad, spec. klin. psih., svetnica

Grablovičeva 44a, 1000 Ljubljanatel.: 01/ 5874-926 

SKUPNA MEDICINSKA SLUŽBA

Vodja skupne medicinske službe: Sveto Vitorovič, dr. med., specialist internist

Studenec 48, 1260 Ljubljana, Tel.: 01/5872-115

   

 

UPK Ljubljana izvaja poslovne funkcije in naloge znotraj naslednjih sektorjev in služb:

 

SEKTOR ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

Sektor za kadrovske in splošne zadeve sestavljata Služba za kadrovske in pravne zadeve in Služba za splošne zadeve. 

 

Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve: Sonja Senica, univ. dipl. prav.

Studenec 48, 1260 Ljubljana, Telefon: 01/5872-460

 

 

SEKTOR ZA EKONOMIKO IN FINANCE

Sektor za ekonomiko in finance sestavljajo Služba za analizo in plan, Služba za računovodstvo in Služba za komercialne zadeve.

 

Vodja službe analizo in plan: Nevenka Miklavčič,

Studenec 48, 1260 Ljubljana, Telefon: 01/5872-471

Vodja službe za računovodstvo: Helena Škapin, univ. dipl. ekon.,

Studenec 48, 1260 Ljubljana, Telefon: 01/5872-454

 

Vodja službe za komercialne zadeve: Štefan Hren, dipl. ekon.,

Studenec 48, 1260 Ljubljana, Telefon: 01/5872-466

 

 

 

SLUŽBA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE IN PREHRANO

Za vodenje Službe za tehnično vzdrževanje je pooblaščen: Edo Perčić.

Studenec 48, 1260 Ljubljana, Telefon: 01/5872-477

 

SLUŽBA ZA INFORMATIKO
Vodja službe za informatiko, Siniša Stiković, dipl. upr. org.,

Studenec 48, 1260 Ljubljana, Telefon: 01/5872-451

 

 

c) Organigram

2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

 

Pristojna oseba: prof. dr. Bojan Zalar

Telefon: 01/5872 100

Fax: 01/5284 618

Naslov: Studenec 48, 1260 Ljubljana

 bojan.zalar[@]psih-klinika.si

 

V UPK Ljubljana na  podlagi Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08) določene kot pristojne osebe za sprejemanje in obravnavo zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic naslednji predstojniki organizacijskih enot:

 • v.d. predstojnice CKP Katarina Barbara Štrukelj, dr. med., za obravnavo kršitev, ki se zgodijo v CKP, tel. št. 01/5872-196
 • V.d. predstojnika: prof. dr Borut Škodlar, dr. med.za obravnavo kršitev, ki se zgodijo v CMZ, tel. št. 01/ 5874-908
 • predstojnik CZOPD dr. Andrej Kastelic, dr. med., za obravnavo kršitev, ki se zgodijo v CZOPD, tel. št. 01/ 5874-980
 • v.d. predstojnice CIP,  Asist. Arijana Turčin, dr. med., za obravnavo kršitev, ki se zgodijo v CIP,  tel. št. 01/4750 670 

Če je prva zahteva vložena zoper predstojnika organizacijske enote, strokovni direktor UPK Ljubljana določi drugo pristojno osebo.

 

Prva zahteva se lahko vloži v pisni ali ustni obliki na zapisnik, in sicer v tajništvih predstojnikov organizacijskih enot:

tajništvo CKP: 01/ 5872-156

tajništvo CMZ: 01/ 5874-908

tajništvo CZOPD: 01/ 5874-981

tajništvo CIP: 01/ 4750-675

 

3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

 

Povezava na državni register predpisov:

 

Povezava na lokalni register predpisov: http://zakonodaja.gov.si/

 

Povezava na EU portal:

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 • Sklep o izločitvi SPS Psihiatrična klinika iz javnega zavoda Kliničnega centra in ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana (19.02.1998) 
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o izločitvi SPS Psihiatrična klinika iz javnega zavoda Kliničnega centra in ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana (3.12.2002)
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o izločitvi SPS Psihiatrična klinika iz javnega zavoda Kliničnega centra in ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana (20.04.2004)
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o izločitvi SPS Psihiatrična klinika iz javnega zavoda Kliničnega centra in ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana (26.05.2009)
 •  Statut UPK Ljubljana (267 KB) (čistopis - 29.07.2014),  Sprememba Statuta z dne  18.4.2017 (194 KB)
 • Letna poročila UPK Ljubljana in poslovni načrt UPK Ljubljana

6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 

UPK Ljubljana ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

 

a) Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ-1):

Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZZPZ; Uradni list RS, št. 65/2000)

 

Podatki predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o bolnikih,. Uporabljajo jo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.

 

Organ pridobiva podatke o evidenci:

Organ pridobiva podatke neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu, mediju ali iz drugih zbirk podatkov, katerih upravljavec je UPK Ljubljana.

 

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Prosilci lahko podatke pridobijo po pogojih Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Pacienti UPK Ljubljana

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Osnovni podatki: ime, priimek, rojstni priimek, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba in zaposlitev,

Podatki o bivanju oz. obravnavi: datum sprejema in odpusta; podatki o zdravstvenem zavarovanju; opravljene storitve

Medicinski podatki: diagnoza, vrsta zdravljenja, vzrok, lečeči in odpustni zdravnik, uspeh zdravljenja in napotitev, SPP,

b) Druge informatizirane zbirke podatkov

Evidenca zaposlenih v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Zaposleni v UPK Ljubljana

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Matični podatki: ime, priimek, očetovo ime, priimek ob rojstvu, EMŠO, spol, šifra zdravstvenega delavca, datum in kraj rojstva, narodnost in državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča ter telefonska številka, zakonski stan, davčna št.;

Drugi podatki: podatki o izobrazbi, tip zaposlitve, datum nastopa dela, delovno mesto, skupna delovna doba, št. TR, podatki o družinskih članih in podatki o disciplinskih ukrepih; podatki o plačah: delovno mesto in profil delovnega mesta, plačilni razred, vrsta in višina dodatkov po kolektivnih pogodbah.

 

Kadrovsko-obračunska evidenca zaposlenih

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Zaposleni v UPK Ljubljana

Vrste osebnih podatkov v zbirkah osebnih podatkov:

Podatki o zaposlenem delavcu in del. mestu: matična številka, priimek, ime, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, tip zaposlitve, EMŠO, spol, davčna številka, šifra zdravstvenega delavca, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, dekliški priimek, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, akademski in strokovni naziv, stalno prebivališče, država, poštna številka, občina, naselje, ulica, začasno bivališče, končana šola, stopnja izobrazbe, izobrazba za delovno mesto, leto zaključka šolanja, občina šolanja, smer, poklic ki ga opravlja, izmensko delo, pridobljeni naziv; znak za izplačilo, šifra banke, šifra poslovalnice, številka TR oz. HK, prehrana, št. otrok za olajšavo, znesek olajšav za dohodnino, število ur v delovnem tednu, fond mesečnih ur, izplačilno mesto,

Podatki o delavčevem delovnem času in o njegovi izrabi: možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo osebnega dohodka,ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa;

Podatki o bruto osebnem dohodku delavca: izplačani bruto osebni dohodek, izplačani čisti osebni dohodek, nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev, neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev skupne porabe organizacije oziroma iz sredstev delodajalca;

Družinski člani zaposlenega: priimek in ime, sorodstveno razmerje, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, zavarovan po zaposlenem, vzdrževan, bivališča družinskih članov - država, poštna številka, občina, naselje, ulica;

Dovoljenja za tujce: datum pridobitve veljavnosti, tip dovoljenja, datum veljavnosti dovoljenja, številka delovnega dovoljenja:

Profesionalna kartica ZZZS: Priimek, ime, vrsta prijave, datum prijave/spremembe/odjave, poklicna skupina, specialnost, pooblastilo; Razporeditve*: delovno razmerje, datum razporeditve, šifra delovnega mesta, profil, pogodba, šifra organizacijske enote, sektor, oddelek, odsek, tipično delovno mesto, vrsta pogodbe, vrsta delavca, poskusna doba v mes., datum zaključka razporeditve, razlog zaključke razporeditve, plačilni razred, ocena, ocena za inv./sed. obč., dodatki za uspešnost, funkcionalni dodatki 89. čl. KP za dejavnost zdravstva in soc. varstva, pedagoško delo, naziv, poklic; funkcionalna izobrazba, Skupina funkcionalne izobrazbe, šifra funkcionalne Podatki o zobrazbi: datum izobraževanja, datum izpita, disciplinski ukrep;

Dopusti zaposlenih: leto, matična številka zaposlenega, oznaka dopusta, šifra dopusta, opis dopusta, število dni dopusta;

Invalidnost*: matična številka zaposlenega, številka odločbe, datum in številka odločbe, stopnja invalidnosti, odstotek telesne okvare, datum ponovnega pregleda, opis omejitve;

Pogodbe o izobraževanju: matična številka zaposlenega, številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, šola, stopnja, smer, predviden konec šolanja, kraj šolanja, datum in šifra, tip in vrednost stroška izobraževanja; mandati: zap. št. mandata, datum sklenitve pogodbe, vrsta mandata;

 

 

Evidenca o higienskih pregledih

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Zaposleni v UPK Ljubljana

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Osebno ime, datum pregleda.

Vrsta evidence: neinformatizirana

 

Evidenca o poškodbah pri delu

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Delavci, ki so se poškodovali pri delu iz UPK Ljubljana

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, občina st.biv., zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije 85.110;

Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu,

Podatki o neposredno nadrejenem delavcu in morebitni priči nesreče; priimek in ime, stalno bivališče, občina.

Vrsta evidence: neinformatizirana

 

Dostop do zbirk: Informacijski sistem je dostopen v lokalnem omrežju UPK Ljubljana

Omejitve dostopa: uporabniško ime, gesla z avtorizacijo-nivojski dostopi.

 

Evidenca o kupcih stanovanj in najemnikih stanovanj UPK Ljubljana ter uporabnikih samskih ležišč.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Delavci, zaposleni v UPK Ljubljana - uporabniki samskih ležišč v upravljanju UPK Ljubljana.

Vrste osebnih podatkov v zbirki:

Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, občina st.biv.,

Vrsta evidence: informatizirana

 

Dostop do zbirk: Zbirka je dostopen v lokalnem omrežju UPK Ljubljana

Omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo.

 

Zbirka sporov

2. Podatki o upravljalcu: UPK Ljubljana,  s sedežem Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, matična številka: 1191004000

3. Pravna podlaga: Zakon o pacientovih pravicah  (Ur. l. RS št. 15/08)

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Pacienti UPK Ljubljana 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Vrsta podatka:

osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve pacientovih pravic, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih, podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic, morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in morebitni predlog za rešitev spora.

6. Namen obdelave:

Namen obdelave podatkov je zagotoviti pacientom ustrezno in učinkovito obravnavo domnevnih kršitev njihovih pravic.

7. Rok hrambe:  5 let

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov,

vsebovanih v zbirki OP: skladno z določili Zakona o pacientovih pravicah oziroma Zakona o varstvu osebnih podatkov

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki - Naziv uporabnika: Komisija RS za varstvo pacientovih pravic ter posamezniki na podlagi zakona.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo?

NE.

11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za zagotovitev zavarovanja zaupnih in osebnih podatkov na UPK Ljubljana so organizacijske in tehnične narave in preprečujejo nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo, uničenje, spreminjanje in posredovanje zaupnih in osebnih podatkov. Podrobneje so postopki in ukrepi ki se nanašajo na: - Fizično in tehnično varovanje prostorov in računalniške opreme - Varovanje sistemske in aplikativne programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo - Način sprejema in posredovanja zaupnih in osebnih podatkov - Brisanje podatkov - Ukrepanje ob sumu nepooblaščenega vstopa - Odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov, razčlenjeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva ter v njegovih prilogah ki so: - seznam odgovornih oseb za določene zbirke osebnih podatkov, - seznam oseb, ki lahko obdelujejo določene osebne podatke - seznam zavarovanih prostorov po OE.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami

13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:

UPK Ljubljana nima zastopnika iz 3 odstavka 5 člena ZVOP.


Čakalni seznam

2. Podatki o upravljalcu: UPK Ljubljana,  s sedežem Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, matična številka: 1191004000

3. Pravna podlaga: Zakon o pacientovih pravicah  (Ur. l. RS št. 15/08)

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: UPK Ljubljana 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Vrsta podatka:

zaporedna številka vpisa, datum in ura vpisa, osebno ime pacienta, naslov in kontaktni podatki pacienta, EMŠO pacienta, ZZZS številka zavarovane osebe, predvideni datum izvedbe zdravstvene storitve, datum izvedene zdravstvene storitve, šifra programa oziroma zdravstvene storitve, stopnja nujnosti, izvajalec, ki je pacienta uvrstil na čakalni seznam (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu), izvajalec, ki je zdravstveno storitev opravil (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu).

6. Namen obdelave:

Namen obdelave podatkov v čakalnem seznamu je zagotoviti pacientom obveščenost o vrstnem redu in spoštovanje vrstnega reda ter obveščenost o čakalni dobi oziroma zagotoviti hiter in enakopraven dostop do zdravstvenih storitev.

7. Rok hrambe:  6 mesecev po opravljeni zdravstveni storitvi oziroma izbrisu podatkov

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov,

vsebovanih v zbirki OP: skladno z določili Zakona o pacientovih pravicah oziroma Zakona o varstvu osebnih podatkov

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki - Naziv uporabnika: IVZ, ZZZS in drugi osebe javnega prava ter posamezniki na podlagi zakona.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo?

NE.

11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za zagotovitev zavarovanja zaupnih in osebnih podatkov na UPK Ljubljana so organizacijske in tehnične narave in preprečujejo nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo, uničenje, spreminjanje in posredovanje zaupnih in osebnih podatkov. Podrobneje so postopki in ukrepi ki se nanašajo na: - Fizično in tehnično varovanje prostorov in računalniške opreme - Varovanje sistemske in aplikativne programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo - Način sprejema in posredovanja zaupnih in osebnih podatkov - Brisanje podatkov - Ukrepanje ob sumu nepooblaščenega vstopa - Odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov, razčlenjeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva ter v njegovih prilogah ki so: - seznam odgovornih oseb za določene zbirke osebnih podatkov, - seznam oseb, ki lahko obdelujejo določene osebne podatke - seznam zavarovanih prostorov po OE.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Nacionalni čakalni seznam, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.

13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:

UPK Ljubljana nima zastopnika iz 3 odstavka 5 člena ZVOP.

8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 

Strokovni del:

 • Bolnišnični informacijski sistem
 • Lekarniški informacijski sistem

Namen zbirk: podpora procesu zdravljenja in posledično zagotavljanje podatkov za poslovni del ter statističnih podatkov za zunanje institucije.

Način pridobivanja podatkov iz zbirk: Pisni zahtevek skladno z veljavno zakonodajo in internimi postopki.

 

Poslovni del:

 • Računovodsko-finančni informacijski sistem
 • Kadrovski IS z obračunom plač
 • Evidenca osnovnih sredstev in drobnega inventarja
 • Evidenca materialnega poslovanja
 • Evidenca potnih nalogov
 • Evidenca prejete in poslane pošte

9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV

a) Interni splošni akti UPK Ljubljana

Vrste: Statut, poslovniki, pravilniki, navodila

Odgovoren za sprejem: Svet zavoda UPK Ljubljana in soglasje ustanovitelja (statut), Generalni direktor UPK Ljubljana (za navodila in pravilnike), Posamezen organ (za poslovnike)

Oblika: klasična in elektronska

Objava na spletni strani: Da, delno

b) Postopki imenovanj

Vrste: informacije glede postopkov imenovanj generalnega direktorja, strokovnega direktorja in drugi delavcev s posebnimi pooblastili

Odgovoren za sprejem: Svet zavoda in soglasje ustanovitelja za imenovanje Generalnega direktorja; Svet zavoda za imenovanje strokovnega direktorja, za imenovanje pomočnikov  in predstojnikov organizacijskih enot je pristojen Generalni direkor.

Oblika: klasična in elektronska

Objava na spletni strani: Ne

c) Sprejeti sklepi organov in teles UPK Ljubljana

Vrste: podatki sklepov sveta UPK Ljubljana PKL, strokovnega sveta UPK Ljubljana

Odgovorni za sprejem: Generalni direktor UPK Ljubljana, strokovni direktor UPK Ljubljana, pomočnica strokovne direktorice UPK Ljubljana za zdravstveno nego in oskrbo

Oblika: klasična in elektronska

Objava na spletni strani: Ne

d) Informacije o delovanju zavoda

Vrste: podatki strokovne in poslovne narave.

Odgovoren za sprejem: Svet zavoda; Generalni direktor UPK Ljubljana, Strokovni direktor UPK Ljubljana

Oblika: klasična in elektronska

Objava na spletni strani: Da (letna poročila, finančni načrt)

e) Informacije o javnih naročilih

Vrste: Dokumenti v zvezi z javnimi naročili

Odgovoren za sprejem: Generalni direktor UPK Ljubljana

Kontaktna oseba: Štefan Hren

Oblika: klasična in elektronska

Objava na spletni strani: Da

f) Informacije o človeških virih

Vrste: Gradivo kadrovskega načrtovanja, zaposlovanja, imenovanja, usposabljanja

Odgovoren za sprejem: Generalni direktor UPK Ljubljana

Kontaktna oseba: Anja Majcen, Barbara Kaučič 

Oblika: klasična in elektronska

Objava na spletni strani: Da

g) Poslovna in finančno-računovodska dokumentacija

Vrste: podatki  poslovne, finančne in računovodske narave o poslovanju.

Odgovoren za sprejem: Generalni direktor UPK Ljubljana

Kontaktne osebe, Helena Škapin, Nevenka Miklavčič

Oblika: klasična in elektronska

Objava na spletni strani: Da

III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 96/05 s spremembami in dopolnitvami).

 

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 96/05 s spremembami in dopolnitvami).

 

UPK Ljubljana lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 96/05  s spremembami in dopolnitvami)

 

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

 

NEPOSREDNI DOSTOP

Osebno

Neposredni dostop do informacij javnega značaje je možen v času uradnih ur v tajništvu  Generalnega direktorja UPK Ljubljana, upravna stavba, Studenec 48 (1. nadstropje desno).

Po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je možen na svetovnem spletu, in sicer na spletnih straneh UPK Ljubljana (http://www.psih-klinika.si/)

 

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Dostop do informacij, ki niso neposredno dostopne v prostorih UPK Ljubljana ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo, katero lahko vložite na sledeče načine:

Osebno v prostorih UPK Ljubljana

Neposredni dostop do informacij javnega značaje je možen v času uradnih ur v tajništvu direktorja UPK Ljubljana, upravna stavba, Studenec 48 (1. nadstropje desno) in sicer ustno ali pisno na zapisnik. V primeru ustne zahteve ne plačate upravne takse za vlogo in je takšna zahteva povsem brezplačna, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev PKL. Pravno varstvo je omogočeno samo v primeru pisne zahteve.

Zahtevo lahko vložite tudi ustno na zapisnik na UPK Ljubljana. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo.

Pisna zahteva po pošti

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov: UPK Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana z oznako IJZ, ali oddate osebno v glavni pisarni na enakem naslovu. Zahteva mora vsebovati navedbo naslovnika, ki se ji zahteva pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora biti navedeno katera informacija se zahteva, ter v kakšni obliki. Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Za vložitev zahteve je potrebno plačati upravno takso. V primeru vložitve zahteve v pisni obliki uživate tudi pravno varstvo. O vaši zahtevi mora biti odločeno praviloma v roku 20 delovnih dneh, izjemoma se s posebnim sklepom rok za odločanje lahko podaljša na 30 delovnih dni.

Če menite, da vam je bila posredovana informacija, katero niste zahtevali je UPK Ljubljana dolžna v roku 3 delovnih dni odločiti v vaši zadevi. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati vas bomo pozvali k dopolnitvi.

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (pred Upravnim sodiščem).

Zahteva preko telefona

Zahtevo lahko podate tudi po telefonu (01/5872 409). Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno navesti, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. V takem primeru je zahteva takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba.

Zahteva po elektronski poti

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov UPK Ljubljana ( info[@]psih-klinika.si). Če zahteva oz. elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da se zahteva obravnava kot pisna, bo UPK Ljubljana obravnavala vašo zahtevo kot ustno zahtevo (brezplačna in brez možnosti pritožbe).

Elektronska pisna zahteva

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Priporočljivo je, da takšno zahtevo varno elektronsko podpišete z ustreznim digitalnim potrdilom enega od registriranih overoviteljev. V nasprotnem primeru lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa, vendar morate izrecno navesti, da želite, da se obravnava kot pisna zehteva. Za pisno zahtevo je potrebno plačati upravno takso. V primeru vložitve zahteve v pisni obliki uživate tudi pravno varstvo. O vaši zahtevi mora biti odločeno praviloma v roku 20 delovnih dni, izjemoma se s posebnim sklepom rok za odločanje lahko podaljša na 30 delovnih dni.

Če menite, da vam je bila posredovana informacija, katero niste zahtevali je UPK Ljubljana dolžna v roku 3 delovnih dni odločiti v vaši zadevi. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati vas bomo pozvali k dopolnitvi.

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (pred Upravnim sodiščem).

IV. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroškovnik

UPK Ljubljana zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

 • posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
 • pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
 • pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
 • poštnino za pošiljanje po pošti.

UPK Ljubljana ne zaračuna stroškov:

 • za vpogled v dokumente,
 • za telefonsko posredovanje informacij,
 • za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz tretje alinee prejšnjega odstavka,
 • za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

UPK Ljubljana posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Cenik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja

1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
12.  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
13.  pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
14.  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
15.  poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

  

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

  

Ta cenik se uporablja za paciente, njihove odvetnike ali druge pooblaščence, kot tudi za osebe, ki imajo pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti. Sodni izvedenci na podlagi Odredbe o določitvi za izvedenca so tudi zavezanci za plačilo stroškov po tem ceniku, v kolikor želijo fotokopijo medicinske dokumentacije za pacienta.

Način plačila stroškov

Posameznik plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih podatkov. UPK Ljubljana ob izročitvi podatkov posamezniku in ob plačilu izda račun, iz katerega mora biti razvidno, da so to stroški fotokopiranja oz. drugi stroški iz prejšnjega člena. Stroški fotokopiranja pacientove dokumentacije se poravnajo na blagajni uprave, Studenec 48, 1260 Lj. – Polje.

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ni zahtev po IJZ

VI. DRUGE KORISTNE INFORMACIJE

 

Čakalne dobe po izvajalcih zdravstvene dejavnosti

 

 

Pregled cenikov UPK Ljubljana

Na vrh