Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Povečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Center za klinično psihiatrijo

Center za klinično psihiatrijo (CKP) je največji oddelek UPK Ljubljana, kjer se zdravi do 400 pacientov. CKP je lociran na vzhodnem obrobju mesta na lokaciji Studenec 48. 

V Centru za klinično psihiatrijo opravlja delo skupaj 333 zaposlenih, od tega:

- 24 zdravnikov specialistov psihiatrije,
- 2 zdravnika specialista interne medicine,
- 1 zdravnika specialista nevrologije,
- 10 zdravnikov specializantov psihiatrije,

- 1 zdravnik brez specializacije
- 3 klinični psihologi specialisti,
- 1 vodja lekarne,
- 1 bolnišnični farmacevt specialist,
- 2 farmacevtska tehnika,

- 1 farmacevt,
- 1 svetovalec v zdravstveni negi,
- 1 medicinska sestra za področje razvoja in kakovosti,
- 1 medicinska sestra za področje obvladovanja okužb,
- 4 koordinatorke v zdravstveni negi,
- 41 diplomiranih medicinskih sester,
- 150 srednjih medicinskih sester,
- 2 voznika reševalca,
- 1 delovni inštruktor,
- 23 delovnih terapevtov,
- 2 fizioterapevta,
- 5 pedagogov,
- 4 psihologi,
- 12 socialnih delavcev,
- 1 strokovni delavec,
- 1 višji strokovni sodelavec,
- 14 zdravstvenih administratorjev,
- 18 strežnic,

- 3 bolničarji.

 

Sestavljajo ga sledeče strokovne enote:

            

 

 

Enota za intenzivno psihiatrijo s sprejemnimi oddelki, je namenjena izvajanju intenzivne diagnostike in zdravljenju nujnih psihiatričnih stanj, predvsem tistih, pri katerih pride do motenj presoje resničnosti. Poleg sprejemnih oddelkov z 32 posteljami sta na enoti še dva zaprta oddelka, kjer je zaposleno dovolj veliko število osebja, da lahko zagotavlja intenzivne oblike obravnave: zdravljenje z zdravili, razbremenitvene psihoterapevtske ukrepe in delovno terapijo. Trije odprti oddelki so namenjeni nadaljevanju ali začetku intenzivne obravnave. Oddelek I2 in I4 z povezanim delovanjem različnih strokovnjakov omogočita poleg zdravljenja tudi psihoterapevtsko obravnavo in začetke rehabilitacije prvič sprejetih pacientov, ki potrebujejo pomoč pri študiju, vrnitev v delovni proces ali domače okolje. Del obravnave je namenjen delu z družinami, ki se jim pomaga razumeti naravo duševne motnje in njeno obvladovanje v začetnih obdobjih bolezni. Velik del terapevtskega dela je usmerjen k vzpostavljanju dobrega sodelovanja v procesu zdravljenja. Na oddelku I5 se zdravijo posamezniki s tistimi oblikami duševnih motenj, posebej depresij, pri katerih ima bolezen takšen potek, da zahteva posebne prilagoditve procesa zdravljenja. Oddelek vodi vrhunski strokovnjak na področju psihofarmakoterapije.

 

V Enoti za intenzivno psihiatrijo opravlja delo skupaj 106 zaposlenih, od tega:

- 8 zdravnikov specialistov psihiatrije,
- 2 zdravnika internista
- 5 zdravniki specializanti psihiatrije,
- 1 klinični psiholog specialist,
- 2 koordinatorja v zdravstveni negi,
- 17 diplomiranih medicinskih sester,
- 52 srednjih medicinskih sester,
- 10 delovnih terapevtov,
- 1 psiholog 
- 3 socialni delavci (od tega 1 pripravnik)
- 6 zdravstvenih administratorjev,
- 6 strežnic.

 

 

Enota za prolongirano terapijo je namenjena daljši obravnavi tistih bolezni in motenj, ki daljšo obravnavo v bolnišnici potrebujejo. Večino duševnih bolezni, kot je shizofrenija je potrebno zdraviti v dovolj dolgem časovnem obdobju, več mesecev, da pride do takšnega izboljšanja stanja, da to omogoča samostojno življenje. Na teh oddelkih se poleg zdravljenja z zdravili zagotavlja visoka stopnja podpore in terapevtsko okolje, mi omogoča okrevanje v varnem in dovolj dolgem procesu. Dolgo hospitalizirane bolnike premeščamo v ustrezne ustanove in skupnostne službe. Družinska oskrba v okviru Prolongirane enote omogoča nepretrgano spremljanje pri nekaterih bolnikih tudi po odpustu.

 

V Enoti za prolongirano terapijo opravlja delo skupaj 67 zaposlenih, od tega:

- 6 zdravnikov specialistov psihiatrije,
- 2 zdravnika specializant psihiatrije,
- 1 klinični psiholog specialist,
- 1 koordinator v zdravstveni negi,
- 8 diplomiranih medicinskih sester,
- 35 srednjih medicinskih sester,
- 4 delovni terapevti,
- 3 socialni delavci,
- 2 zdravstvena administratorja,
- 5 strežnic.

 

Enota za rehabilitacijo je namenjena tistim bolnikom, ki potrebujejo intenzivnejša prizadevanja za vrnitev v običajno življenje. Na Enoti se izvajajo posameznikom prilagojeni procesi zdravljenja in rehabilitacije  z spremljanjem na njihovih domovih, povezovanjem z delovnimi organizacijami, socialnimi in nevladnimi ustanovami, učenjem vsakdanjih in socialnih večin, z psihoterapevtskim delom in z psihoterapijo družin obolelih. Enota organizira izobraževalne programe za bolnike in njihove svojce, ki omogočajo enakopravno vključitev v procese zdravljenja in rehabilitacije in opogumlja bolnike in njihove družine k čim bolj aktivni vlogi v tem procesu.

 

V Enoti za rehabilitacijo opravlja delo skupaj 39 zaposlenih, od tega:

- 3 zdravniki specialisti psihiatrije,

- 1 zdravnik specializant
- 1 klinični psiholog specialist,
- 1 koordinatori v zdravstveni negi,
- 6 diplomiranih medicinskih sester,
- 12 srednjih medicinskih sester,
- 5 delovnih terapevtov,
- 2 socialna delavca,
- 2 psihologa

- 1 pedagog
- 2 zdravstvena administratorja,
- 3 strežnice.

 

 

Enota za gerontopsihiatrijo je namenjena diagnostiki, zdravljenju, zdravstveni negi, socialni obravnavi in rehabilitaciji duševnih motenj nastalih v starosti s hospitalno in ekstrahospitalno obravnavo.

Ciljna populacija so bolniki s prvo duševno motnjo v starosti ter tisti bolniki z že poznanimi duševnimi motnjami, ki bi potrebovali dodatno specifično diagnostično ali terapevtsko obravnavo. Osnovni namen obravnave gerontopsihiatričnih bolnikov je ohranjati raven zdravja, preprečevati slabšanje bolezni in lajšati trpljenje. Pri našem delu nas vodijo načela humanosti, morale, etike in stroke.  Zavzemamo se za sodobno, kakovostno in varno obravnavo, ki se bo pozitivno odražala na bolnikovem zdravju. Cilj dela Enote za gerontopsihiatrijo je zagotovitev ustrezne pomoči (diagnostična, terapevtska) za naraščajoče število bolnikov z duševnimi motnjami v starosti.

Čakalna doba za gerontopsihiatrične ambulantne preglede je trenutno 3-4 mesece.

 

V Enoti za gerontopsihiatrijo opravlja delo skupaj 80 zaposlenih, od tega:

- 5 zdravnikov specialistov psihiatrije,

- 2 zdravnika specializanta

- 1 zdravnik na specializaciji
- 1 zdravnik specialist nevrologije,
- 1 koordinatorica v zdravstveni negi,
- 10 diplomiranih medicinskih sester,
- 51 srednjih medicinskih sester,
- 5 delovnih terapevtov,
- 1 psiholog,
- 3 socialni delavci,
- 2 zdravstvena administratorja,
- 3 strežnice.

 

 

Na vse enotah se izvajajo tudi druge terapevtske tehnike, ki so večinoma usmerjene k izboljšanju sodelovanja, omogočajo sprostitev in ustvarjalnost ter krepijo moč posameznikov pri obvladovanju bolezni in vsakdanjih obremenitev, ki jih prinaša običajno življenje.

 

Ponosni smo na tesno sodelovanje z zunanjimi sodelavci, predvsem nekaterimi nevladnimi organizacijami,. Ki nadaljujejo in nadgrajujejo delo, ki smo ga začeli na kliničnem oddelku. Te povezave se ves čas nadgrajujejo s sodobnimi in prilagojenimi oblikami obravnave, ki omogočajo nepretrgano in kakovostno obravnavo.