Novica

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, zanjo upravljavec UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana – Polje, skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana – Polje, upravljavec nepremičnin.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: Nepremičnina ID znak: parcela 1772 1101/20, v deležu 1/1, in parcela 1772 1101/22, v deležu 1/1, ki v naravi predstavljata urejen travnik ob poslovni stavbi. Navedeni nepremičnini se prodajata kot celota.

Ponudbena cena za navedeni nepremičnini ne sme biti nižja od 307.923,00 EUR.

Varščina znaša 10 % oz. 30.792,30 EUR.

Na ponudbeno ceno najugodnejši ponudnik plača še 2 % davek na promet z nepremičninami.

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudbe, ki bodo veljavne manj, kot je zahtevano oziroma roka veljavnosti ne bodo vsebovale, bodo izločene.

Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti s priporočeno pošiljko poslana tako, da jo organizator prejme najkasneje do dne 28.04.2021 do 12.00 ure. V tem primeru se šteje, da je ponudba pravočasna. Za vrstni red ponudb se upošteva datum in čas poštnega žiga.

Kontaktna oseba za več informacij je ga. Pia Barbara Hrovat – pia_barbara.hrovat@psih-klinika.si

Povezave na dokumentacijo:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava