Novica

Javni razpis za imenovanje generalnega direktorja UPK Ljubljana (m/ž) za mandatno obdobje štirih let.

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPK) Ljubljana, v  skladu z določilom 27. člena Statuta UPK Ljubljana objavlja:

JAVNI RAZPIS za imenovanje generalnega direktorja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (m/ž) za mandatno obdobje štirih let.

V skladu z določilom 26. člena Statuta UPK Ljubljana mora kandidat za generalnega direktorja UPK Ljubljana izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oz. raven izobrazbe pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
  • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Kandidat za generalnega direktorja mora svoji kandidaturi priložiti program dela in razvoja UPK Ljubljana za obdobje njegovega mandata. Mandat generalnega direktorja je štiri (4) leta, po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Generalnega direktorja imenuje Svet zavoda UPK Ljubljana s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Kandidati naj pošljejo prijave v 20. dneh od zadnje objave tega razpisa na naslov:
»Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska  c. 45, 1260 Ljubljana – Polje«.

Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano mesto generalnega direktorja zavoda«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih (30) dneh od odločitve o izbiri.

Predsednica sveta UPK Ljubljana
Branka Neffat, univ. dipl. prav.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava