Poslanstvo

Zagotavljanje pacientove pravice do:

 • nepretrganega zdravljenja, skrbi in podpore, ki spodbuja boljšo kakovost njihovega življenja;
 • osebnega dostojanstva in do spoštljive obravnave;
 • individualnih razgovorov in posamezniku prilagojenih ravnanj in odnosov;
 • vseh dostopnih služb za razvoj svojih zmožnosti;
 • izbire služb in osebja;
 • nadzora nad sabo in prispevanja k uresničevanju svojih želja in potencial.

V Rehabilitacijski enoti delujejo trije bolnišnični oddelki in dnevni oddelek.  Namenjeni so zdravljenju pacientov ki potrebujejo intenzivno načrtovanje oskrbe tudi po odpustu.

Cilj rehabilitacijske obravnave je čim večja samostojnost in zadovoljnost bolnikov in pomoč njihovim družinam.

Bolnišnični oddelki so mešani z 20 posteljami.

Dnevni oddelek je namenjen  zdravljenju  pacientov,  ki potrebujejo intenzivno načrtovanje skrbi in obravnave na prehodu iz bolnišnice v skupnost.

Načini dela na RE:

 • ocena  potreb;
 • zdravljenje;
 • oblikovanje in izvajanje individualnega rehabilitacijskega načrta;
 • opogumljanje pacientov in svojcev;
 • povezava z zunanjimi sodelavci; 
 • spremljanje v domačem okolju;
 • evalvacija.

Osnovna načela RE:

 • posamezniku  prilagajmo  zdravljenje in skrb;
 • osredotočenje na  zmožnosti  sposobnosti  posameznika;
 • delo in sodelovanje s svojci;
 • enakopravno vključevanje  pacienta  v proces  obravnave;
 • načrtovanje  skupnostne  skrbi;
 • vsestransko  povezovanje  osebju na RE,  kakor tudi  z zunaj   bolnišničnimi  službami (centri  za   socialno delo,  patronažna služba, nevladne  organizacije,  zavod  za zaposlovanje, itd.).

Oddelki:

Oddelek E2

Posebej se ukvarjamo z motnjami, ki so posledica ali se kombinirajo z organskimi duševnimi motnjami.

Oddelek E4

Izvajamo psihoterapevtsko, farmakoterapevtsko zdravljenje in načrtovanje skrbi ter zdravljenja.

Oddelek E3

Obravnavamo skupino pacientov s pogostimi ponovitvami bolezni in načrtujemo obvladovanje tudi po odpustu. Uporabljamo najsodobnejše psihofarmakoterapevtske pristope.


Dnevni oddelek

NAMEN DNEVNEGA ODDELKA

 • preventivno delovanje (preprečujemo, blažimo recidive in zmanjšane zmožnosti zaradi duševne motnje)
 • okrevanje (pacientu pomagamo pri pridobivanju znanj, spretnosti in veščin za samostojno življenje. Poskušamo vplivati na višjo kakovost življenja).
 • organiziranje podpore službam, ki so soudeležene pri  pključevanju pacienta v skupnost.
 • spoštovanje in ohranjanje človeškega dostojanstva (aktivno vključevanje pacientov v proces obravnave na oddelku, spoštljiv in empatičen odnos vseh članov tima  do pacienta. Vzpostavljanje partnerskih odnosov v procesu obravnave.)

KRITERIJI ZA SPREJEM NA ODDELEK

Sprejemamo mlajše osebe s hudo in ponavljajočo se psihotično motnjo:

 • bolezenski simptomi so prisotni kljub antipsihotični terapiji
 • imajo večje težave v funkcioniranju:
 • potrebujejo pomoč pri osamosvajanju, iskanju zaposlitve, učenju ali študiju
 • imajo težave pri izrabljanju prostega časa
 • imajo skromno socialno mrežo
 • njihova družinska situacija je neugodna
 • so v ambulantni obravnavi, ki pa jim v danem trenutku ne zagotavlja dovolj visoke podpore.

Sprejemamo osebe s dolgotrajno ali ponavljajočo se duševno motnjo, ki:

 • so pogosto hospitalizirane
 • opuščajo zdravljenje
 • so sposobne samostojnega življenja zunaj ustanove
 • potrebujejo večjo stopnjo podpore od obstoječe

POSTOPEK OB SPREJEMU

Sprejemi so vnaprej dogovorjeni. Pacienta, ki mora biti sposoben in pripravljen sodelovati v procesu obravnave na oddelku,  ob sprejemu spremljajo bližnji ali pa predstavnik tima, ki je dogovoril sprejem. Sprejme pa ga celoten tim dnevnega oddelka.

Vsi prisotni se predstavijo drug drugemu. Verbalizira se razlog za sprejem in preveri, če se z razlogom strinja tudi pacient. Preverijo se pričakovanja in poda groba ocena, če je pričakovano mogoče doseči. Člani tima predstavijo oddelek in svoje naloge

  Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
  barva kontrasta
  velikost besedila
  označitev vsebine
  povečava