ODDELEK ZA INTENZIVNO PODALJŠANO ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJO

Največja verjetnost recidiva (ponovnega jemanja droge) obstaja v prvih tednih po vzpostavitvi abstinence. Podaljšano zdravljenje/rehabilitacija zmanjša možnost recidiva v tem visoko rizičnem obdobju, izboljša kvaliteto obravnave in omogoča pacientom višjo stopnjo stabilnosti in s tem višjo kvaliteto življenja.

Program zdravljenja na Oddelku za intenzivno podaljšano zdravljenje omogoča tudi dodatno psihiatrično in psihoterapevtsko obravnavo pacientom, ki imajo odvisnost kot spremljajočo psihično motnjo, zagotovi kontinuiteto obravnave in omogoči lažji prehod med detoksikacijo in življenjem v skupnosti. Zmanjša možnost recidiva ter omogoča vpogled v vzroke in oblike odvisniškega vedenja in pomaga razviti spretnosti za uspešno reintegracijo.

Na oddelku se začne tudi intenziven program ne le zdravstvene, temveč tudi psihosocialne rehabilitacije.

Izhodi iz oddelka

Oddelek je pol-odprtega tipa, vsi izhodi so v naprej načrtovani in dogovorjeni ter potekajo izključno v spremstvu osebja, svojcev in prostovoljcev. Pacienti imajo po enem tednu možnost poldnevnega izhoda, proti koncu zdravljenja pa dnevnega in kasneje vikend izhoda. Ob vrnitvi na oddelek se vsakokrat opravi urinski test in test na prisotnost alkohola v izdihanem zraku.
 

Bolnišnična obravnava otrok in mladostnikov, ki uživajo droge

Kratkotrajna intenzivna obravnava do vzpostavitve abstinence (glejte prosim program detoksikacije), nato usmeritev v intenzivno, večkrat tedensko ambulantno obravnavo ali dnevni oddelek. Po dogovoru tudi možnost premestitve v posebne programe, ki zdravijo oziroma. obravnavajo tovrstno populacijo. Ob uspešnem vzdrževanju abstinence imajo kasneje tudi možnost vključitve v dnevni oddelek.

Krizne intervencije

Za obravnavo recidiva, suicidalnosti, hude abstinenčne krize in drugih kriznih stanj z visoko stopnjo ogroženosti ste lahko za kratek čas sprejeti na Oddelek za detoksikacijo ali izjemoma na Oddelek za podaljšano intenzivno zdravljenje. Možna je tudi premestitev na druge oddelke CZOPD oziroma nadaljevanje zdravljenja na istem oddelku. Čas zdravljenja traja od 10 - 14 dni.

Osebe na prestajanju kazni zapora in stanovalci vzgojnih zavodov

Na zdravljenje v CPZOD sprejemamo tudi paciente z izrečenim ukrepom obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov (66.člen ZIKS) in/ali iz Zavodov za prestajanje kazni zapora in vzgojnih zavodov. Ob tem se z njimi (lahko pa tudi s svojci) dogovorimo o zanj najustreznejši obliki nadaljnje obravnave. Pacienti bivajo v dvo ali troposteljnih sobah.

Na oddelku je velika dnevna soba z jedilnico, kuhinja, sanitarije, pacienti uporabljajo tudi oddelčni likovni atelje, kiparsko delavnico, dobro opremljen fitness, manjšo telovadnico in še eno telovadnico ter igrišče za košarko in odbojko.

Priprava za sprejem

Celoten postopek priprave na sprejem pri ustrezno motiviranih pacientih, ki se držijo terapevtskega dogovora, traja približno 8 do 12 tednov, le v izjemnih primerih je sprejem mogoč tudi hitreje. Če pacient ne izpolnjuje terapevtskega dogovora, ga lahko drugi na čakalni listi prehitijo. Na oddelek sprejmemo le trezne, torej ne akutno intoksicirane ali opite, sicer se sprejem preloži ali odkloni, pacient pa se uvrsti na konec čakalne liste.

Pri pacientih, vključenih v vzdrževalni metadonski ali druge substitucijske programe, pričakujemo pred sprejemom nekajmesečno abstinenco od drog. V kolikor na sprejem pridejo v stanju, ki je v nasprotju s terapevtskim dogovorom, skupaj s terapevtom ponovno pretehtajo terapevtske cilje in smiselnost sprejema.

Za sprejem na zdravljenje potrebujete napotnico osebnega zdravnika, potrjeno zdravstveno kartico in veljavno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, zaželeno pa je tudi, da prinesete s seboj fotokopije morebitnih novih opravljenih zdravstvenih pregledov, ki jih potrebujemo zaradi celostne obravnave odvisnosti. Tisti, ki ste vključeni v vzdrževalni substitucijski program, prinesite s seboj izkaznico o vključenosti v ta program.

Neposredno pred sprejemom boste morali ponovno oddati urin za določitev prisotnosti psihoaktivnih snovi. Pomembno je, da zdravniku točno poveste količino droge in zdravil, ki jih jemljete, saj le tako določi ustrezen način detoksikacije. Opravili boste tudi test na prisotnost alkohola v izdihanem zraku. Ta mora biti 0,00 °. V času priprave na sprejem si uredite tudi zobovje. Ob sprejemu podpišete terapevtski dogovor.

Detoksikacija

Pacient, odvisen od heroina ali drugih opiatov se na oddelku običajno detoksicira z metadonom, buprenorfinom ali morfinom. V  izjemnih primerih zdravnik predpiše še dodatna zdravila za lajšanje abstinenčnih znakov ali drugih spremljajočih telesnih težav. Zdravnik določi začetni odmerek substiticijskega zdravila (buprenorfin, metadon, počasno sproščajoči morfin) ob katerem pacient nima izražene abstinenčne krize in se  postopoma znižuje do nič. Detoksikacija traja povprečno 3-4 tedne. Ker substitucijska zdravila ostajajo v telesu še do 14 dni po prenehanju uživanja, je pacient popolnoma "čist" šele po 6 tednih. Uspaval, pomirjeval in drugih zdravil, ki lahko povzročajo odvisnost, na oddelku ne predpisujejo, razen v primeru, ko poteka detoksikacija tudi od teh zdravil. Nekatere od opisanih skupin potekajo samostojno, lahko pa so del programa Dnevnega oddelka.

Skupine za svojce

Vodimo več različnih skupin svojcev uživalcev drog, katerih sodelovanje v procesu zdravljenja je izredno pomembno in jih zato v dogovoru s pacientom poskušamo pritegniti v zdravljenje oziroma pacienta motivirati, da uvidi potrebo po njihovem sodelovanju.

DNEVNI ODDELEK

Dnevni oddelek je namenjen vsem, ki so vzpostavili abstinenco ambulantno ali bolnišnično in potrebujejo nadaljnjo intenzivno obravnavo za uspešno vzdrževanje abstinence in pomoč pri morebitnih pridruženih duševnih motnjah ter rehabilitaciji.

Ostali cilji so usmerjeni predvsem v reintegracijo, rehabilitacijo in delo z družino. Aktivnosti za doseganje le teh pa so treningi socialnih spretnosti, delovna terapija, »gender« skupina, mala skupina, skupina za izdelovanje načrtov, psihodrama, evalvacijska skupina, muzikoterapija in športne aktivnosti. Velik poudarek je v smeri  širjenja socialne mreže. V ta namen imamo tudi socialni servis, informacijsko točko in organizirano sodelovanje z različnimi institucijami in programi. Velik pomen dajemo vključevanju prostovoljcev, oblikovanju samopomočnih skupin, v okviru dnevnega oddelka že vrsto let deluje tudi klub bivših  uživalcev drog, hkrati pa lahko obiskujete tudi srečanja Anonimnih narkomanov (NA).

Bolnišnično zdravljenje – 14 tednov

Bolnišnično zdravljenje poteka na dveh oddelkih. Pacient praviloma najprej vstopa na zdravljenje na zaprti oddelek - Oddelek za detoksikacijo, kjer zdravljenje poteka šest tednov in v tem času vzpostavi abstinence ter se nauči življenja in terapevtskega dela v skupini.

Po tem času zdravljenje nadaljuje na Oddelku za intenzivno podaljšano zdravljenje, kjer se zdravi nadaljnjih osem tednov. O vključitvi v zdravljenje na Oddelku za intenzivno podaljšano zdravljenje odloča terapevtski tim CZOPD v dogovoru s pacientom (in njegovimi svojci, če se pacient tako odloči).

Po končanem hospitalnem zdravljenju priporočamo vključitev v Dnevni oddelek CZOPD-ja oziroma nadaljnjo ambulantno, individualno ali skupinsko obravnavo pri nas, v regionalnem Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Tudi po zaključku zdravljenja v dnevnem oddelku, razen če to zaradi šolanja in/ali zaposlitve ni mogoče, je pomembno, da zdravljenec ostane še naprej v individualni ali pa skupinski obravnavi. Lahko obiskuje tudi klub, nekateri pacienti  se vključijo v razne nevladne programe socialne rehabilitacije (komune).

Skupinska terapija

je osrednji in bistveni del zdravljenja v CZOPD. Čeprav so načini dela in cilji v vsaki od skupin nekoliko drugačni (glej podroben opis skupin), imajo nekatere pomembne skupne lastnosti:

 • z medsebojnimi stiki se vzpodbuja samozavedanje,
 • posameznik v skupini preverja stališča o sebi in drugih, lažje in bolje prepoznava svoje vzorce vedenja, razmišljanja ter čustvovanja in jih poskuša s pomočjo sopacientov in terapevtov spremeniti,
 • skupina mu pomeni zrcalo, v katerem lahko pregleda pretekle izkušnje in razmisli o morebitnih vzrokih svojega razmišljanja, čustvovanja in vedenja ter išče nove možnosti. Zelo pomembno je, da se posameznik ob skupini nauči nenehno opazovati ter obvladovati svoje vedenje, način razmišljanja ter občutke,
 • terapevtsko (skupno) okolje kmalu postane dovolj varno in zaupno, da lahko posameznik v njem preizkusi in izboljša socialne veščine, komunikacijo z drugimi člani skupine, se nauči obvladovati, prevzemati odgovornost ter razvijati vzajemnost v medsebojnih odnosih,
 • terapevti, ki vodijo skupine, z dogajanjem v skupini vzpodbujajo posameznika k želeni spremembi. Vsako aktivnost posameznika v skupini in zunaj poizkušajo uporabiti kot koristno izkušnjo tako za posameznika kot za druge člane skupine. Namesto iskanja napak v vedenju posameznika se vzpodbuja predvsem iskanje in preizkušanje vseh koristnih potencialov tudi s pomočjo skupine, katere posameznik lahko uporabi pri izboljšanju svojega zdravja.

Oblike skupinske terapije

 • Sestanki terapevtske skupnosti
 • Mala terapevtska skupina
 • "Gender" skupine, moške in ženske
 • Psihodrama
 • Skupine s svojci
 • Skupina za preventivo recidiva
 • Skupina za učenje socialnih veščin
 • Izobraževalne skupine
 • Izobraževalna skupina z zdravstvenim tehnikom
 • Samoizobraževanje
 • Kinezioterapija
 • Likovne aktivnosti
 • Glasbena terapija
 • Biblioterapija
 • Gibalno izrazna terapija
 • Fitness, tae-bo
 • Avtogeni trening
 • Okupacijske dejavnosti
 • Rekreativna dejavnost
 • Dejavnost po dogovoru
 • Večerne skupine z zdravstvenim tehnikom
 • Skupina za krepitev pozitivnega samospoštovanja
 • Skupina s psihologom (mišljenje, čustvovanje)

ODDELEK ZA DETOKSIKACIJO (DTO)

Razširili in dopolnili smo obstoječi program Oddelka za detoksikacijo, ki je od leta 1995 potekal na Kliničnem oddelku za mentalno zdravje Psihiatrične klinike v Ljubljani, z 9 (12) na 17 postelj. Dve sta namenjeni kratkim, kriznim intervencijam. Pet do osem postelj je namenjenih ženskam, devet do dvanajst moškim, odvisno od čakalne liste in nujnosti sprejema.
Oddelek je specializiran za odvajanje od psihoaktivnih snovi in stabilizacijo odvisnih od drog. Namen zdravljenja je prenehanje jemanja drog, pomoč pri abstinenčnih težavah ter življenju brez drog, torej sprememba življenjskega stila, učenje ustreznejše komunikacije ter načrtovanje nadaljnjega zdravljenja in rehabilitacije skupaj s pacientom in njegovimi bližnjimi.

Osnovni instrument zdravljenja je skupinska psihosocioterapija.

Pri večini terapevtskih skupin so pacienti razdeljeni v dve skupini, v kateri je 8-9 pacientov. Program traja do šest tednov, le izjemoma dalj časa, če je potrebna daljša detoksikacija.
Oddelek torej nudi varno, primerno opremljeno terapevtsko okolje, kjer so vse aktivnosti in življenje organizirani tako, da vzpodbujajo cilje programa. Te cilje si delimo tako pacienti kot terapevti. Če jim pacient morda zaradi svoje pasivnosti ne more slediti ali prelomi pravila oddelka ali  se obnaša na način, ki pomeni resno grožnjo ostalim, bo zaprošen, da oddelek zapusti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava