Prikaži vse
Skrij vse
 • 1. Podatki o organizaciji

  a) Opis delovnega področja

  UPK Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti. UPK Ljubljana zagotavlja tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin v okviru službe za prevencijo samomora ter zdravstveno vzgojo in svetovanje v okviru službe “Telefonski klic v duševni stiski” na primarni ravni po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

  UPK Ljubljana opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti, kot dejavnosti skupnega pomena.

  Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

  • J 58.110 Izdajanje knjig
  • J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
  • Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
  • Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična  zdravstvena dejavnost
  • Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
  • P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
  • P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
  • M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in  tehnologije
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj.

  b) Seznam notranjih organizacijskih enot

  UPK Ljubljana izvaja svoje strokovne funkcije in naloge znotraj naslednjih medicinskih sektorjev:

  1. ZDRAVSTVENI SEKTOR

  Zdravstveni sektor UPK Ljubljana sestavljajo naslednje strokovno organizacijske enote:

  CENTER ZA KLINIČNO PSIHIATRIJO (CKP);

  • Chengdujska 45, 1260 Ljubljana
  • telefon: 01/5872 100;  telefaks 01/5284 618
  • KONTAKTNA OSEBA: Predstojnik Damijan Perne, dr. med.
  • telefon: 01/5872 156 - Tajništvo CKP, telefaks: 01/5872 153

  CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE (CMZ);

  • Grablovičeva ulica 44a, 1000 Ljubljana
  • telefon: 01/5874 900, telefaks 01/5402 158
  • KONTAKTNA OSEBA: Predstojnik: prof. dr Peter Pregelj, dr. med.
  • telefon: 01/5874 908- Tajništvo CM,Z  telefaks 01/5402 158

  CENTER ZA IZVENBOLNIŠNIČNO PSIHIATRIJO (CIP);

  • Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
  • telefon: 01/4750 670  telefaks 01/2302 899
  • KONTAKTNA OSEBA: Predstojnica izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.

  CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG (CZOPD).

  • Grablovičeva ulica 48, 1000 Ljubljana
  • telefon: 01 5874 900, telefaks 01/5874 994
  • KONTAKTNA OSEBA: v.d. predstojnice CZOPD: asist. dr. Mirjana Delić, dr. med.
  • telefon: 01/5874 980, Tajništvo CMZ,  telefaks 01/5874 994

  2. SEKTOR ZDRAVSTVENE NEGE

  Sektor zdravstvene nege UPK Ljubljana sestavljajo:

  • zdravstvena nega v strokovnih organizacijskih enotah;
  • zdravstvena oskrba v strokovnih organizacijskih enotah; 

  3. SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE

  • KONTAKTNA OSEBA: prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica 
  • telefon: 01/5872 461  telefaks: 01/5284 618

  4. SEKTOR ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST

  • KONTAKTNA OSEBA: prof. dr. Bojan Zalar  
  • telefon: 01/5872 284  telefaks: 01/5284 618

   

  V okviru zdravstvenega sektorja delujejo tudi naslednje strokovne službe:

  • služba za klinično psihologijo
  • služba za psihiatrično socialno delo
  • služba za delovno terapijo in druge terapevtske tehnike
  • služba za rehabilitacijo
  • služba za preprečevanje samomora
  • služba za razvoj in kakovost
  • bolnišnična lekarna

   

  UPK Ljubljana izvaja poslovne funkcije in naloge znotraj naslednjih sektorjev in služb:

  SEKTOR ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

  Sektor za kadrovske in splošne zadeve sestavljata Služba za kadrovske in pravne zadeve in Služba za splošne zadeve.

  SEKTOR ZA EKONOMIKO IN FINANCE

  Sektor za ekonomiko in finance sestavljajo Služba za analizo in plan, Služba za računovodstvo in Služba za komercialne zadeve.

  SLUŽBA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE IN PREHRANO

  SLUŽBA ZA INFORMATIKO 

  c) Organigram

 • 2. Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij

  Pristojna oseba: prof. dr. Bojan Zalar, generalni direktor

  V UPK Ljubljana so na podlagi Zakona o pacientovih pravicah določene kot pristojne osebe za sprejemanje in obravnavo zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic naslednji predstojniki organizacijskih enot:

  • predstojnik CKP Damijan Perne, dr. med., za obravnavo kršitev, ki se zgodijo v CKP, tel. št. 01/5872-196
  • predstojnik CMZ prof. dr Peter Pregelj, dr. med., za obravnavo kršitev, ki se zgodijo v CMZ, tel. št. 01/ 5874-908
  • v.d. predstojnice CZOPD za obravnavo kršitev, ki se zgodijo v CZOPD, tel. št. 01/ 5874-980: asist. dr. Mirjana Delić, dr. med.., za obravnavo kršitev, ki se zgodijo v CZOPD, tel. št. 01/ 5874-987
  • predstojnica CIP  izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., svetnica, za obravnavo kršitev, ki se zgodijo v CIP,  tel. št. 01/4750 670 

  Če je prva zahteva vložena zoper predstojnika organizacijske enote, strokovni direktor UPK Ljubljana določi drugo pristojno osebo.

  Prva zahteva se lahko vloži v pisni ali ustni obliki na zapisnik, in sicer v tajništvih predstojnikov organizacijskih enot:

  • tajništvo CKP: 01/ 5872-156
  • tajništvo CMZ: 01/ 5874-908
  • tajništvo CZOPD: 01/ 5874-981
  • tajništvo CIP: 01/ 4750-675
 • 3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

  Register predpisov z delovnega področja

  Predpisi EU

  Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 • 4. Seznam predlogov predpisov

 • 5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • 6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

  UPK Ljubljana ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

 • 7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

  a) Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ-1):

  Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZZPZ; Uradni list RS, št. 65/2000)

  Podatki predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o bolnikih,. Uporabljajo jo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.

  Organ pridobiva podatke o evidenci:

  Organ pridobiva podatke neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo na obrazcu, mediju ali iz drugih zbirk podatkov, katerih upravljavec je UPK Ljubljana.

  Opis in pogoji dostopa do evidence:

  Prosilci lahko podatke pridobijo po pogojih Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

  Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Pacienti UPK Ljubljana

  Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

  Osnovni podatki: ime, priimek, rojstni priimek, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba in zaposlitev,

  Podatki o bivanju oz. obravnavi: datum sprejema in odpusta; podatki o zdravstvenem zavarovanju; opravljene storitve

  Medicinski podatki: diagnoza, vrsta zdravljenja, vzrok, lečeči in odpustni zdravnik, uspeh zdravljenja in napotitev, SPP,

   

  b) Druge informatizirane zbirke podatkov

  Evidenca zaposlenih v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana

  Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

  Zaposleni v UPK Ljubljana

  Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

  Matični podatki: ime, priimek, očetovo ime, priimek ob rojstvu, EMŠO, spol, šifra zdravstvenega delavca, datum in kraj rojstva, narodnost in državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča ter telefonska številka, zakonski stan, davčna št.;

  Drugi podatki: podatki o izobrazbi, tip zaposlitve, datum nastopa dela, delovno mesto, skupna delovna doba, št. TR, podatki o družinskih članih in podatki o disciplinskih ukrepih; podatki o plačah: delovno mesto in profil delovnega mesta, plačilni razred, vrsta in višina dodatkov po kolektivnih pogodbah.

   

  Kadrovsko-obračunska evidenca zaposlenih

  Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

  Zaposleni v UPK Ljubljana

  Vrste osebnih podatkov v zbirkah osebnih podatkov:

  Podatki o zaposlenem delavcu in del. mestu: matična številka, priimek, ime, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, tip zaposlitve, EMŠO, spol, davčna številka, šifra zdravstvenega delavca, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, dekliški priimek, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, akademski in strokovni naziv, stalno prebivališče, država, poštna številka, občina, naselje, ulica, začasno bivališče, končana šola, stopnja izobrazbe, izobrazba za delovno mesto, leto zaključka šolanja, občina šolanja, smer, poklic ki ga opravlja, izmensko delo, pridobljeni naziv; znak za izplačilo, šifra banke, šifra poslovalnice, številka TR oz. HK, prehrana, št. otrok za olajšavo, znesek olajšav za dohodnino, število ur v delovnem tednu, fond mesečnih ur, izplačilno mesto,

  Podatki o delavčevem delovnem času in o njegovi izrabi: možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo osebnega dohodka,ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa;

  Podatki o bruto osebnem dohodku delavca: izplačani bruto osebni dohodek, izplačani čisti osebni dohodek, nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev, neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev skupne porabe organizacije oziroma iz sredstev delodajalca;

  Družinski člani zaposlenega: priimek in ime, sorodstveno razmerje, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, zavarovan po zaposlenem, vzdrževan, bivališča družinskih članov - država, poštna številka, občina, naselje, ulica;

  Dovoljenja za tujce: datum pridobitve veljavnosti, tip dovoljenja, datum veljavnosti dovoljenja, številka delovnega dovoljenja:

  Profesionalna kartica ZZZS: Priimek, ime, vrsta prijave, datum prijave/spremembe/odjave, poklicna skupina, specialnost, pooblastilo; Razporeditve*: delovno razmerje, datum razporeditve, šifra delovnega mesta, profil, pogodba, šifra organizacijske enote, sektor, oddelek, odsek, tipično delovno mesto, vrsta pogodbe, vrsta delavca, poskusna doba v mes., datum zaključka razporeditve, razlog zaključke razporeditve, plačilni razred, ocena, ocena za inv./sed. obč., dodatki za uspešnost, funkcionalni dodatki 89. čl. KP za dejavnost zdravstva in soc. varstva, pedagoško delo, naziv, poklic; funkcionalna izobrazba, Skupina funkcionalne izobrazbe, šifra funkcionalne Podatki o zobrazbi: datum izobraževanja, datum izpita, disciplinski ukrep;

  Dopusti zaposlenih: leto, matična številka zaposlenega, oznaka dopusta, šifra dopusta, opis dopusta, število dni dopusta;

  Invalidnost*: matična številka zaposlenega, številka odločbe, datum in številka odločbe, stopnja invalidnosti, odstotek telesne okvare, datum ponovnega pregleda, opis omejitve;

  Pogodbe o izobraževanju: matična številka zaposlenega, številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, šola, stopnja, smer, predviden konec šolanja, kraj šolanja, datum in šifra, tip in vrednost stroška izobraževanja; mandati: zap. št. mandata, datum sklenitve pogodbe, vrsta mandata;

   

  Evidenca o higienskih pregledih

  Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

  Zaposleni v UPK Ljubljana

  Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

  Osebno ime, datum pregleda.

  Vrsta evidence: neinformatizirana

   

  Evidenca o poškodbah pri delu

  Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

  Delavci, ki so se poškodovali pri delu iz UPK Ljubljana

  Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

  Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, občina st.biv., zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije 85.110;

  Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu,

  Podatki o neposredno nadrejenem delavcu in morebitni priči nesreče; priimek in ime, stalno bivališče, občina.

  Vrsta evidence: neinformatizirana

  Dostop do zbirk: Informacijski sistem je dostopen v lokalnem omrežju UPK Ljubljana

  Omejitve dostopa: uporabniško ime, gesla z avtorizacijo-nivojski dostopi.

   

  Evidenca o kupcih stanovanj in najemnikih stanovanj UPK Ljubljana ter uporabnikih samskih ležišč.

  Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

  Delavci, zaposleni v UPK Ljubljana - uporabniki samskih ležišč v upravljanju UPK Ljubljana.

  Vrste osebnih podatkov v zbirki:

  Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, občina st.biv.,

  Vrsta evidence: informatizirana

  Dostop do zbirk: Zbirka je dostopen v lokalnem omrežju UPK Ljubljana

  Omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo.

   

  Zbirka sporov

  2. Podatki o upravljalcu: UPK Ljubljana,  s sedežem Chengdujska 45, 1260 Ljubljana Polje, matična številka: 1191004000

  3. Pravna podlaga: Zakon o pacientovih pravicah  (Ur. l. RS št. 15/08)

  4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

  Pacienti UPK Ljubljana 

  5. Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Vrsta podatka:

  osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve pacientovih pravic, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih, podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic, morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in morebitni predlog za rešitev spora.

  6. Namen obdelave:

  Namen obdelave podatkov je zagotoviti pacientom ustrezno in učinkovito obravnavo domnevnih kršitev njihovih pravic.

  7. Rok hrambe:  5 let

  8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov,

  vsebovanih v zbirki OP: skladno z določili Zakona o pacientovih pravicah oziroma Zakona o varstvu osebnih podatkov

  9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki - Naziv uporabnika: Komisija RS za varstvo pacientovih pravic ter posamezniki na podlagi zakona.

  10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo?

  NE.

  11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

  Postopki in ukrepi za zagotovitev zavarovanja zaupnih in osebnih podatkov na UPK Ljubljana so organizacijske in tehnične narave in preprečujejo nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo, uničenje, spreminjanje in posredovanje zaupnih in osebnih podatkov. Podrobneje so postopki in ukrepi ki se nanašajo na: - Fizično in tehnično varovanje prostorov in računalniške opreme - Varovanje sistemske in aplikativne programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo - Način sprejema in posredovanja zaupnih in osebnih podatkov - Brisanje podatkov - Ukrepanje ob sumu nepooblaščenega vstopa - Odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov, razčlenjeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva ter v njegovih prilogah ki so: - seznam odgovornih oseb za določene zbirke osebnih podatkov, - seznam oseb, ki lahko obdelujejo določene osebne podatke - seznam zavarovanih prostorov po OE.

  12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

  Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami

  13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:

  UPK Ljubljana nima zastopnika iz 3 odstavka 5 člena ZVOP.

   

  Čakalni seznam

  2. Podatki o upravljalcu: UPK Ljubljana,  s sedežem Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, matična številka: 1191004000

  3. Pravna podlaga: Zakon o pacientovih pravicah  (Ur. l. RS št. 15/08)

  4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: UPK Ljubljana 

  5. Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Vrsta podatka:

  zaporedna številka vpisa, datum in ura vpisa, osebno ime pacienta, naslov in kontaktni podatki pacienta, EMŠO pacienta, ZZZS številka zavarovane osebe, predvideni datum izvedbe zdravstvene storitve, datum izvedene zdravstvene storitve, šifra programa oziroma zdravstvene storitve, stopnja nujnosti, izvajalec, ki je pacienta uvrstil na čakalni seznam (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu), izvajalec, ki je zdravstveno storitev opravil (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu).

  6. Namen obdelave:

  Namen obdelave podatkov v čakalnem seznamu je zagotoviti pacientom obveščenost o vrstnem redu in spoštovanje vrstnega reda ter obveščenost o čakalni dobi oziroma zagotoviti hiter in enakopraven dostop do zdravstvenih storitev.

  7. Rok hrambe:  6 mesecev po opravljeni zdravstveni storitvi oziroma izbrisu podatkov

  8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov,

  vsebovanih v zbirki OP: skladno z določili Zakona o pacientovih pravicah oziroma Zakona o varstvu osebnih podatkov

  9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki - Naziv uporabnika: IVZ, ZZZS in drugi osebe javnega prava ter posamezniki na podlagi zakona.

  10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo?

  NE.

  11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

  Postopki in ukrepi za zagotovitev zavarovanja zaupnih in osebnih podatkov na UPK Ljubljana so organizacijske in tehnične narave in preprečujejo nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo, uničenje, spreminjanje in posredovanje zaupnih in osebnih podatkov. Podrobneje so postopki in ukrepi ki se nanašajo na: - Fizično in tehnično varovanje prostorov in računalniške opreme - Varovanje sistemske in aplikativne programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo - Način sprejema in posredovanja zaupnih in osebnih podatkov - Brisanje podatkov - Ukrepanje ob sumu nepooblaščenega vstopa - Odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov, razčlenjeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva ter v njegovih prilogah ki so: - seznam odgovornih oseb za določene zbirke osebnih podatkov, - seznam oseb, ki lahko obdelujejo določene osebne podatke - seznam zavarovanih prostorov po OE.

  12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

  Nacionalni čakalni seznam, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.

  13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:

  UPK Ljubljana nima zastopnika iz 3 odstavka 5 člena ZVOP.

 • 8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

  Strokovni del:

  • Bolnišnični informacijski sistem
  • Lekarniški informacijski sistem

  Namen zbirk: podpora procesu zdravljenja in posledično zagotavljanje podatkov za poslovni del ter statističnih podatkov za zunanje institucije.

  Način pridobivanja podatkov iz zbirk: Pisni zahtevek skladno z veljavno zakonodajo in internimi postopki.

   

  Poslovni del:

  • Računovodsko-finančni informacijski sistem
  • Kadrovski IS z obračunom plač
  • Evidenca osnovnih sredstev in drobnega inventarja
  • Evidenca materialnega poslovanja
  • Evidenca potnih nalogov
  • Evidenca prejete in poslane pošte
 • 9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov

  a) Interni splošni akti UPK Ljubljana

  • Vrste: Statut, poslovniki, pravilniki, navodila
  • Odgovoren za sprejem: Svet zavoda UPK Ljubljana in soglasje ustanovitelja (Statut), Generalni direktor UPK Ljubljana (za navodila in pravilnike), Posamezen organ (za poslovnike)
  • Oblika: klasična in elektronska
  • Objava na spletni strani: Da, delno

  b) Postopki imenovanj

  • Vrste: informacije glede postopkov imenovanj generalnega direktorja, strokovnega direktorja in drugi delavcev s posebnimi pooblastili
  • Odgovoren za sprejem: Svet zavoda in soglasje ustanovitelja za imenovanje Generalnega direktorja; Svet zavoda za imenovanje strokovnega direktorja, za imenovanje pomočnikov  in predstojnikov organizacijskih enot je pristojen Generalni direkor.
  • Oblika: klasična in elektronska
  • Objava na spletni strani: Ne

  c) Sprejeti sklepi organov in teles UPK Ljubljana

  • Vrste: podatki sklepov sveta UPK Ljubljana PKL, strokovnega sveta UPK Ljubljana
  • Odgovorni za sprejem: Generalni direktor UPK Ljubljana, strokovni direktor UPK Ljubljana, pomočnica strokovne direktorice UPK Ljubljana za zdravstveno nego in oskrbo
  • Oblika: klasična in elektronska
  • Objava na spletni strani: Ne

  d) Informacije o delovanju zavoda

  • Vrste: podatki strokovne in poslovne narave.
  • Odgovoren za sprejem: Svet zavoda; Generalni direktor UPK Ljubljana, Strokovni direktor UPK Ljubljana
  • Oblika: klasična in elektronska
  • Objava na spletni strani: Da (letna poročila, finančni načrt)

  e) Informacije o javnih naročilih

  • Vrste: Dokumenti v zvezi z javnimi naročili
  • Odgovoren za sprejem: Generalni direktor UPK Ljubljana
  • Oblika: klasična in elektronska
  • Objava na spletni strani: Da

  f) Informacije o človeških virih

  • Vrste: Gradivo kadrovskega načrtovanja, zaposlovanja, imenovanja, usposabljanja
  • Odgovoren za sprejem: Generalni direktor UPK Ljubljana
  • Oblika: klasična in elektronska
  • Objava na spletni strani: Da

  g) Poslovna in finančno-računovodska dokumentacija

  • Vrste: podatki poslovne, finančne in računovodske narave o poslovanju.
  • Odgovoren za sprejem: Generalni direktor UPK Ljubljana
  • Oblika: klasična in elektronska
  • Objava na spletni strani: Da
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava