Prikaži vse
Skrij vse
 • Kaj je informacija javnega značaja

  Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 96/05 s spremembami in dopolnitvami).

  Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 96/05 s spremembami in dopolnitvami).

  UPK Ljubljana lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 96/05  s spremembami in dopolnitvami)

  Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

 • Neposredni dostop

  Osebno

  Neposredni dostop do informacij javnega značaje je možen v času uradnih ur v tajništvu  Generalnega direktorja UPK Ljubljana, upravna stavba, Studenec 48 (1. nadstropje desno).

  Po elektronski poti

  Dostop do informacij javnega značaja je možen na svetovnem spletu, in sicer na spletnih straneh UPK Ljubljana (http://www.psih-klinika.si/)

 • Dostop na podlagi posebne zahteve

  Dostop do informacij, ki niso neposredno dostopne v prostorih UPK Ljubljana ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo, katero lahko vložite na sledeče načine:

  Osebno v prostorih UPK Ljubljana

  Neposredni dostop do informacij javnega značaje je možen v času uradnih ur v tajništvu direktorja UPK Ljubljana, upravna stavba, Studenec 48 (1. nadstropje desno) in sicer ustno ali pisno na zapisnik. V primeru ustne zahteve ne plačate upravne takse za vlogo in je takšna zahteva povsem brezplačna, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev PKL. Pravno varstvo je omogočeno samo v primeru pisne zahteve.

  Zahtevo lahko vložite tudi ustno na zapisnik na UPK Ljubljana. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo.

  Pisna zahteva po pošti

  Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov: UPK Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana z oznako IJZ, ali oddate osebno v glavni pisarni na enakem naslovu. Zahteva mora vsebovati navedbo naslovnika, ki se ji zahteva pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora biti navedeno katera informacija se zahteva, ter v kakšni obliki. Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

  Za vložitev zahteve je potrebno plačati upravno takso. V primeru vložitve zahteve v pisni obliki uživate tudi pravno varstvo. O vaši zahtevi mora biti odločeno praviloma v roku 20 delovnih dneh, izjemoma se s posebnim sklepom rok za odločanje lahko podaljša na 30 delovnih dni.

  Če menite, da vam je bila posredovana informacija, katero niste zahtevali je UPK Ljubljana dolžna v roku 3 delovnih dni odločiti v vaši zadevi. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati vas bomo pozvali k dopolnitvi.

  V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (pred Upravnim sodiščem).

  Zahteva preko telefona

  Zahtevo lahko podate tudi po telefonu (01/5872 409). Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno navesti, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. V takem primeru je zahteva takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba.

  Zahteva po elektronski poti

  Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov UPK Ljubljana (info[@]psih-klinika.si). Če zahteva oz. elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da se zahteva obravnava kot pisna, bo UPK Ljubljana obravnavala vašo zahtevo kot ustno zahtevo (brezplačna in brez možnosti pritožbe).

  Elektronska pisna zahteva

  Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Priporočljivo je, da takšno zahtevo varno elektronsko podpišete z ustreznim digitalnim potrdilom enega od registriranih overoviteljev. V nasprotnem primeru lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa, vendar morate izrecno navesti, da želite, da se obravnava kot pisna zehteva. Za pisno zahtevo je potrebno plačati upravno takso. V primeru vložitve zahteve v pisni obliki uživate tudi pravno varstvo. O vaši zahtevi mora biti odločeno praviloma v roku 20 delovnih dni, izjemoma se s posebnim sklepom rok za odločanje lahko podaljša na 30 delovnih dni.

  Če menite, da vam je bila posredovana informacija, katero niste zahtevali je UPK Ljubljana dolžna v roku 3 delovnih dni odločiti v vaši zadevi. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati vas bomo pozvali k dopolnitvi.

  V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (pred Upravnim sodiščem).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava